ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δεσμεύεται:
  • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις, σχετικές με το αντικείμενό της.
  • Για την τήρηση διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας αναφορικά με την Οδική Ασφάλεια.
  • Για την συνεχή παρακολούθηση, καθώς και για την έγκαιρη & επαρκή ενημέρωση του εμπλεκόμενου προσωπικού για τις εξελίξεις γύρω από τον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.
  • Για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ΣΔΟΑ).
  • Για την επιλογή οδηγών και συνεργατών, κατάλληλα εκπαιδευμένων, οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία και η νομοθεσία.
  • Για την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.
  • Για την χρήση κατάλληλου, αξιόπιστου, πιστοποιημένου και σύγχρονου εξοπλισμού.
  • Να αναγνωρίζει τους κινδύνους και να ελαχιστοποιεί τις συνέπειές τους σε όλους τους εργαζόμενους της, με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
  • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ΣΔΟΑ).