ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001. Η αρχική Πιστοποίηση έλαβε χώρα το 1999.

Στόχοι μας είναι:
  • Εκτέλεση των Έργων που αναλαμβάνουμε σε συμμόρφωση με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, τις προσδοκίες των Πελατών μας και στον συμβατικά απαιτούμενο χρόνο.
  • Ενσωμάτωση της πλούσιας τεχνογνωσίας της Εταιρείας και παράλληλη διεύρυνσή της.
  • Έρευνα και αξιοποίηση νέων δραστηριοτήτων συναφών με το αντικείμενο της Εταιρείας.
  • Συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των Ενδιαφερομένων Μερών και αξιολογώντας ενδεχόμενες απειλές και ευκαιρίες