ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της και στη χρήση της ενέργειας, μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018 στις φάσεις μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας έργων και εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δεσμεύεται:
 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις, για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων της και της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης της λειτουργίας της.
 • Να αναγνωρίζει και ν’ αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να καθορίζει και να ανασκοπεί τους στόχους που έχει θέσει για την υγεία, ασφάλεια και την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση.
 • Να αναγνωρίζει τους επαγγελματικούς κινδύνους και να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες τους σε όλους τους εργαζόμενους της, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων μετριασμού. 
 • Να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες, τις πανδημίες και τα δυσμενή περιστατικά υγείας και ασφάλειας που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.
 • Για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και όλων των μορφών παρενόχλησης στην εργασία και στα περιστατικά που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέονται με αυτή είτε προκύπτουν από αυτή.
 • Να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και ενεργειακών της στόχων, καθώς και αυτών που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της.
 • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και να διασφαλίζει την συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση.
 • Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, να προστατεύει τη χλωρίδα και πανίδα, να μειώνει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο το χειρισμό και απόρριψή τους.
 • Να εξοικονομεί τους φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και συσκευασιών.
 • Να υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
 • Να υποστηρίζει τις μελέτες που λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης.
 • Να προστατεύει τα αρχαία μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες. 
 • Να συνεργάζεται με Περιβαλλοντικούς Φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης.

Η Διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. πιστεύει και θεωρεί, ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της και η υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και υποχρέωσης ΟΛΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ