ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον και για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018 στις φάσεις μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας έργων και εγκαταστάσεων.
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δεσμεύεται:
 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του Περιβάλλοντος, την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της και την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή χρήση και την ενεργειακή κατανάλωση.
 • Να προστατεύει το περιβάλλον, να αναγνωρίζει και ν’ αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να καθορίζει και να ανασκοπεί ενεργειακούς στόχους και επιτεύγματα
 • Να αναγνωρίζει τους κινδύνους και να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες τους σε όλους τους εργαζόμενους της, με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
 • Να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες, τις πανδημίες και τα δυσμενή περιστατικά Υγείας & Ασφάλειας που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.
 • Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων και επιτευγμάτων
 • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και να διασφαλίζει την συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, την Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση.
 • Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, να μειώνει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο το χειρισμό και απόρριψή τους.
 • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Να υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
 • Να υποστηρίζει τις δραστηριότητες σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης.
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, των προμηθευτών της, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου λειτουργεί καθώς και την ενεργειακή διαχείριση.
 • Να προστατεύει τα αρχαία μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη χλωρίδα – πανίδα του οικοσυστήματος, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Να συνεργάζεται με Περιβαλλοντικούς Φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Διαχείρισης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει και θεωρεί, ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος, η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της και η Ενεργειακή Διαχείριση, είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου και διαδικασίας για την ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη των σχετικών αρνητικών συνεπειών.