ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι εθελούσιες ηθικές δεσμεύσεις μας, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της Εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητές της και παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτος.

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας, μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζει, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της.

Το σύνολο των κανόνων και πολιτικών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω πολιτικές, οι οποίες εξασφαλίζουν το επιθυμητό συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας της:
Η Εταιρεία εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική τήρηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας.

Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης: compliance@gekterna.com

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Δίαυλοι Επικοινωνίας αναφορών / καταγγελιών


Στο πλαίσιο της ορθής χρήσης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας, παρακαλούμε βρείτε τους παρακάτω διαύλους επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης που έχει ορισθεί o Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) για αναφορές περιστατικών απάτης, διαφθοράς, δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων, παρενόχλησης στην εργασία και γενικότερα αποκλίσεις από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε είτε ανώνυμα είτε επώνυμα μέσω:
  • Αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@gekterna.com
  • Της πλατφόρμας https://gekterna.integrityline.com/frontpage
  • Αποστολής επιστολής στη διεύθυνση: «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», Λ. Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα, υπόψιν του «Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών» της Εταιρείας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».
  • Προφορικά έπειτα από συνάντηση με τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών.