ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 01/02/2028.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:


Πρόεδρος : Γουρζής Μιχαήλ 
Αντιπρόεδρος : Περδικάρης Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος : Παναγιωτόπουλος Χρήστος  
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Μιχαηλίδης Αλέξανδρος
Μέλος : Αντωνάκος Δημήτριος 
Μέλος : Βαβαλέτσκος Κωνσταντίνος 
Μέλος : Βράιλας Εμμανουήλ
Μέλος : Ιωαννίδης Παναγιώτης
Μέλος : Μασούρας Ευάγγελος 
Μέλος : Πασσαλίδου Ανδρομάχη 
Μέλος : Πατσός Μάριος
Μέλος : Στεφανάτος Ιωάννης
Μέλος : Χουχουρέλου Βάια