ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΗΡΩΝ II: ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο αφορά την μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός συνδυασμένου κύκλου ισχύος 435 MW σε συνθήκες ISO, για λογαριασμό του Ήρων II (ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ.).

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει βασικό εξοπλισμό SΤAG 109FB της GE σε ρύθμιση επί μονού άξονα (έναν (1) αεριοστρόβιλο PG9371FB, έναν (1) ατμοστρόβιλο HEATTM A15 και μία (1) γεννήτρια 450H) με τη χρήση συστήματος καύσης Dry LoW NOx (DLN)., ένα (1) Λέβητα Ανάκτησης Θερμότητας, έναν (1) Αερόψυκτο Συμπυκνωτή. Συνολικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στην μελέτη, αδειοδότηση σταθμού, προμήθεια υλικού, μεταφορά, κατασκευή – ανέγερση έργου, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού επί του σταθμού παραγωγής. Ο σταθμός τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Νοέμβριο του 2010.