ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
HILTON RHODES RESORT
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Ξενοδοχεία - Τουρ.Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή πολυώροφου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος 5 αστέρων σε δύο βασικούς όγκους, δυναμικότητος 800 - 1.000 κλινών (55.000 μ2). Η βαθμιδωτή ανάπτυξη του συγκροτήματος πάνω σε πλαγιά, ξεκινώντας από το επίπεδο της θάλασσας, επέτρεψε την κατασκευή κλιμακωτών τοίχων αντιστήριξης και εκτεταμένου συστήματος συλλογής υπογείων υδάτων, δημιουργώντας «τυφλούς» χώρους για: μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσιο, δεξαμενές νερού και καυσίμων, αποθηκευτικούς χώρους εξοπλισμού κλπ.

* Σε κοινοπραξία