ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ BOGDANCI
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΠΓΔΜ
Η εργολαβία περιλαμβάνει την προμήθεια, μελέτη, κατασκευή των Ηλεκτρολογικού τμήματος του Αιολικού Πάρκου στο Bogdanci. Επιπλέον περιλαμβάνει την κατασκευή του Υποσταθμού 20/110 kV στο Bogdanci, την κατασκευή των εναέριων γραμμών μεταφοράς (OHTL) 110kV έως το Valandovo με τα απαιτούμενα έργα πολιτικού μηχανικού, την κατασκευή της οδού πρόσβασης και των εσωτερικών δρόμων στο αιολικό πάρκο και στις πλατείες ανέγερσης. Επιπλέον, ως εναλλακτική, περιλαμβάνεται η επέκταση του Υποσταθμού στο Valandovo και η σύνδεσή του με το Αιολικό Πάρκο.

* Σε κοινοπραξία