ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «ΕΛΕΟΥΣΑ»
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
Υδραυλικά
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο βρίσκεται στο δεξί ακρόβαθρο του ποταμού Αξιού, παραπλεύρως υφιστάμενου αρδευτικού φράγματος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΜΥΗΕ αξιοποιεί τη μεγάλη παροχή του Αξιού με το χαμηλό ενεργειακό ύψος πτώσεως που δημιουργείται από το φράγμα. Οι βασικές κατασκευές του έργου είναι η διώρυγα προσαγωγής και ο Σταθμός Παραγωγής, που βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού. Ο σταθμός παραγωγής στεγάζει δύο μονάδες παραγωγής.

Τύπος υδροστροβίλων Kaplan Compact PIT-Type διπλής ρύθμισης, μέγιστης παροχής 70m3/sec έκαστος. Ονομαστική ισχύς σταθμού 6,6MW

Ετήσια εκτιμώμενη παραγωγή ενέργειας: 30GWh