ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο περιλαμβάνει μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, χώνευση, αφυδάτωση ιλύος και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Η μονάδα εξυπηρετεί πληθυσμό 120.000 κατοίκων. Λόγω εξαιρετικά πτωχών εδαφικών χαρακτηριστικών, εφαρμόσθηκαν προηγμένες μέθοδοι θεμελίωσης. (soil compaction)