ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΔΡ/ΚΟ ΕΡΓΟ ΔΑΦΝΟΖΩΝΑΡΑ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
Υδραυλικά
ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο αποτελείται από υπερπηδητό φράγμα εκ σκυροδέματος, ύψους 12μ. Παραπλεύρως του φράγματος και  επί του  αριστερού αντερείσματος βρίσκεται το κτήριο του  Σταθμού Παραγωγής, το οποίο στεγάζει δυο στροβίλους Kaplan S-Type.  Στο δεξιό αντέρεισμα λειτουργούν  δίοδος μικρών σκαφών  και ιχθυόδρομος.

Το έργο κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Η  κατασκευή του κυρίως έργου ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2009.

Το έργο διασυνδέθηκε με το εθνικό δίκτυο μέσω Υ/Σ 20/150 και γραμμή Υ/Τ, διπλού κυκλώματος, μήκους 15 Km. Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2011.
Μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 45 GWh.