ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε.
Οικοδομικά Έργα
Υπο κατασκευή
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Το Συγκρότημα Γραφείων συνολικής επιφανείας 13.992,00m2 αποτελείται από ανωδομή (ισόγειο και 4 όροφοι) επιφάνειας 6.870,00m2 και από δύο στάθμες υπογείων θέσεων στάθμευσης & βοηθητικών χώρων επιφανείας 7.122,00m2.
Επίσης περιλαμβάνει την πλήρη διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου και των φυτευμένων δωμάτων.