ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΟΛ Α.Ε.
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Περιλαμβάνει τέσσερα (4) υπόγεια συνολικής επιφάνειας 4.850μ2 με χώρους στάθμευσης, Η/Μ χώρους και αποθήκες. Οι χώροι γραφείων αναπτύσσονται στους πέντε ορόφους και στο δώμα της ανωδομής, συνολικής επιφάνειας 9.635μ2.