ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ LIDL Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Αποθήκευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή μεταλλικού κτηρίου επιφανείας 24.000μ2 (περιλαμβάνεται χώρος ψυγείου 4.000 μ2) καθώς και κτηρίου Διοίκησης επιφανείας 3.000μ2 περίπου.