ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΤIΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Αναπαλαίωση - Συντήρηση Κτιρίων
ΕΛΛΑΔΑ

Στερέωση, επισκευή του κτίρίου του παλαιού χρηματιστηρίου


Το κτίριο του Παλαιού Χρηματιστηρίου χτίστηκε το 1881 και αποτελεί ένα σπάνιο Αθηναϊκό μνημείο, τόσο για την καλλιτεχνική (ζωγραφικός διάκοσμος) όσο και για την αρχιτεκτονική του μοναδικότητα.
Εξαιτίας των πολλών του χρήσεων, υπέστη μεγάλες καταστροφές με κυριότερη την πλήρη κάλυψη του ζωγραφικού διάκοσμου από υπόλευκο χρώμα.

Οι κυριότερες από τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στο έργο ήταν οι εξής:

1.Αποκατάσταση της ξύλινης στέγης (αποκατάσταση κατεστραμμένων εδράσεων ζευκτών).
2.Κατασκευή περιμετρικού οπλισμένου σενάζ στην στέψη τοιχοποιίας.
3.Καθαίρεση εξωτερικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων ινοοπλισμένων επί πλέγματος.
4.Κατασκευή τραβηκτών επιχρισμάτων
5.Αποκατάσταση του εσωτερικού ζωγραφικού διάκοσμου (οροφή και τοίχοι).
6.Εκσκαφή υπογείου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλα τα απαιτούμενα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την περαίωση του έργου ήταν πανομοιότυπα με τα παλαιά π.χ. τσιμεντένια πλακίδια, κεραμίδια βυζαντινού τύπου ειδικών διαστάσεων, ξύλινα κουφώματα, ξύλινη ελικοειδής κλίμακα.