ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.
Η ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί η ίδια να αποτελεί πηγή ρύπανσης και παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, δεσμεύεται:
 
 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
 • Να μειώνει την ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους.
 • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.
 • Να προστατεύει τα αρχαία μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη χλωρίδα – πανίδα του οικοσυστήματος υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας.

Πεποίθηση της Διοίκησης της Εταιρείας είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου, διαδικασίας, συστήματος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών πλευρών.