/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
Μπορείτε να κατεβάσετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που σας ενδιαφέρει σε μορφή Excel ή PDF.
2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ