ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει το αργότερο στις 30/6/2021. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:


Πρόεδρος : Γεώργιος Περιστέρης
Αντιπρόεδρος : Μιχαήλ Γουρζής
Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος
Εντεταλμένος Σύμβουλος : Γεώργιος Περδικάρης
Μέλος : Ευάγγελος Μασούρας
Μέλος : Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Μέλος : Εμμανουήλ Βράιλας