/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
Μπορείτε να κατεβάσετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που σας ενδιαφέρει σε μορφή Excel ή PDF.
2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ