ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΟΣΤΑΝΤΖΑ
Έργα υποδομής
Ολοκληρωμένο
Σιδηροδρομικά
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το έργο αφορά την πλήρη ανακαίνιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Βουκουρέστι-Κωνστάντζα τμήμα και την ενσωμάτωση της στο Ευρωπαϊκό Σιδ. Δίκτυο. Στο έργο περιλαμβάνεται η πλήρης ανακατασκευή διπλής Σ.Γ. περίπου 35χλμ. σε γραμμή υψηλών ταχυτήτων (V= 160 και 200χλμ/ώρα. Εργασίες: Χωματουργικά, έργα αποστράγγισης, κατασκευή/επισκευή τεχνικών, κατασκευή επιδομής κλπ.
Οι εργασίες αποκατάστασης από το σταθμό Baneasa στο σταθμό Fundulea αποτελείται από 2 X 35.554,50 m = 71,109 km σιδηροδρομικής γραμμής και περιλαμβάνει:
  • Πρίσματα επιχώσεων, δηλαδή βελτιστοποίηση της γεωμετρίας της σιδηροδρομικής γραμμής τόσο σε οριζοντιογραφία όσο και σε κατά μήκος και πλάτος τομή, με ταυτόχρονη αύξηση της φέρουσας ικανότητας στο επίπεδο της σκάφης του εδάφους.
  • Συμπύκνωση των πρισμάτων επίχωσης και προστασίες πρανών
  • Οχετοί
  • Σιδηροδρομική ανωδομή, δηλαδή απομάκρυνση των γραμμών, στρωτήρων, ειδικών εξαρτημάτων κτλ. που υπάρχουν και αντικατάσταση τους με καινούργια υλικά
  • Συγκεκριμένες εργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος